Omavalvonta on lakisääteistä kaikille elintarvikealan yrityksille

Omavalvonnassa on kuvattuna yrityksen omat toimet, joilla se takaa tuotteidensa turvallisuuden. Omavalvontasuunnitelmassa kuvatuilla menetelmillä hallitaan omassa toiminnassa havaittuja riskejä. Riskit tulee tunnistaa sekä niitä tulee hallita erilaisilla tukitoimilla. Kunnan elintarvikevalvonnan viranomainen arvioi onko hallintamenettelyt riittäviä riskien vakavuuteen nähden.

Omavalvonta on avain asiakastyytyväisyyteen ja -viihtyvyyteen sekä hävikin vähenemiseen. Omavalvonta on teollisuuden, ravintolan ja torimyynnin omaa toimintaa, mutta sen toteuttamiseen on saatavana asiantuntevaa apua. 

 

Tässä kaksi yleisesesti käytettyä testiä avuksenne:

SpotCheck Plus on glukoosi- ja laktoositesti keittiöihin, myymälöihin ja muiden elintarviketilojen pintapuhtauden varmistamiseen.

PRO-Clean ™ -pintahygieniatesti on heti käyttövalmis värireaktioon perustuva pikatesti pinnan likaisuuden mittaamiseen.

 

Meiltä saat myös laboratorioanalyysit, joista voit lukea lisää täältä tai voit jättää tarjouspyynnön täältä

 

Elintarvikelaki 297/2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004

Elintarvikehuoneisto on suunniteltava, rakennettava ja varusteltava siten, että se täyttää Elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Valmistettavien ja varastoitavien elintarvikkeiden turvallisuus ei saa vaarantua itse laitoksessa tai sen ylläpidon puutteesta johtuen.

Elintarvikehuoneiston ja alkutuotantopaikan rakenteellisista ja toiminnallisista vaatimuksista sekä siellä käytettävän veden laadusta säädetään myös yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 4 artiklassa sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 5 artiklassa.

Erillisen hyväksynnän vaatia elintarvikehuoneistoja ovat maito-, liha-, kala- ja muna-alan laitokset. Elintarvikealan toimijan on haettava elintarvikehuoneiston hyväksymistä viranomaiselta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Hakemuksen yhteydessä valvontaviranomaiselle on esitettävä kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Hyväksytyn elintarvikehuoneiston toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta sekä toimijan vaihtumisesta on ilmoitettava hyväksymispäätöksen tehneelle viranomaiselle vähintään 14 vuorokautta aikaisemmin.

Hyväksytty elintarvikehuoneisto saa laitostunnuksen, joka tulee näkyä pakattavissa elintarvikkeissa. Ennen laitoshyväksyntää ja tunnuksen saamista, yrittäjä ei saa myydä eläinperäisiä elintarvikkeita kuluttajille.
Hyväksyntämenettelyyn tarvittavia kaavakkeita saat oman kunnan terveysviranomaiselta tai Ilppa-järjestelmästä.

Hakemuksen liitteeksi vaaditaan kiinteistöön sekä tuotantoon liittyvää materiaalia, joka helpottaa lupaviranomaisen prosessin etenemistä. Prosessin läpimeno hyväksyntään saakka kestää keskimäärin kaksi kuukautta kunnasta tai kaupungista riippuen. Ennen tuotannon aloitusta tekee oma terveysviranomainen tarkastuskäynnin laitokselle.

 

Elintarvikehuoneisto

Muut kuin eläinperäisiä tuotteita valmistava elintarvikehuoneistot eivät tarvitse hyväksyntää, vaan niille riittää ilmoitusmenettely. Terveysviranomainen tekee tarkastuskäyntejä myös elintarvikehuoneistoihin, mutta näiden aikataulu on laitoksia löyhempi.

Ruokaviraston sivuilta löytyy paljon ajantasaista ohjeistusta elintarvikehuoneistoille sekä elintarvikelaitoksille.

 

Omavalvontasuunnitelma

Elintarvikelain mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava kirjallinen omavalvontaohjelma. Omavalvontaa ohjaa omavalvontasuunnitelma. Omavalvonnan suunnittelu on omavalvonnan alku. On huolehdittava siitä, että kaikki yrityksessä tietävät osuutensa omavalvonnan toteuttamisessa ja osaavat sen hoitaa. Lisäksi varmistetaan, että suunnitelmaa toteutetaan päivittäin ja että omavalvonnan kirjaukset tehdään oikein ja ajallaan. Myös koko järjestelmän toimivuutta arvioidaan määräajoin ja aina kun yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia.

Tarkista vaatimukset oman kaupunkisi elintarvikevalvonnasta. Useilla kaupungeilla on esim. ravintoloille omat omavalvonta lomakkeet kotisivuillaan.  Myös Ruokaviraston sivuilla on tarkempia tietoja ravintolatoiminnan aloittamiseen liittyvästä omavalvonnasta.

 

Omavalvontasuunnitelman päivitys

Yritysten tuotteissa, toimintaympäristössä ja omassa toiminnassa tapahtuu koko ajan muutoksia, joten myös omavalvontasuunnitelmaa tulee säännöllisesti ja tarpeiden mukaan päivittää. Omavalvontasuunnitelman päivityksessä kuvataan ensin olemassa oleva tilanne ja kartoitetaan tapahtuneet muutokset sekä mahdolliset muut laadunhallintaan, rakenteisiin ja yleisiin muihin toimintatapoihin liittyvät kehittämistoimenpiteet. Laadimme toimenpiteille etenemistapasuuunnitelman ja tarvittaessa me myös osallistumme muutosten toteuttamiseen.

Tavoitteena on aina paitsi saada omavalvontasuunnitelma vastaamaan todellista tarvetta ja tilannetta myös kehittää ja tehostaa koko laadunhallinnan toimintaa. Omavalvontasuunnitelman päivitystyön laajuus riippuu yrityksen koosta, toiminnan luonteesta sekä tarvittavien muutos- ja kehittämistoimenpiteiden määrästä. Olipa toimintaympäristösi sitten elintarviketeollisuus, keittiö, ravintola taikka myymälä, saat meiltä asiantuntevaa apua omavalvontasuunnitelman luontiin ja päivitykseen! Lisätietoja palveluistamme löytyy täältä.

Mikäli sinulla on lisäkysyttävää omavalvonnasta, voit jättää yhteydenottopyynnön laatuasiantuntijoillemme täältä.

 

Pintapuhtaus

Elintarvikevalmistuksessa on tärkeää, että kaikki pinnat, jotka joutuvat pakkaamattoman elintarvikkeen kanssa kosketukseen, ovat puhtaita orgaanisesta liasta. Tämä koskee kaikkia työskentelytasoja, leikkuulautoja, työvälineitä, elintarvikkeen valmistukseen käytettyjä laitteita, astioita, ovien kahvoja jne. Mikrobeja on kaikkialla ympäristössämme.
Elintarvikelaki (297/2021) edellyttää kaikilta elintarvikealan toiminnanharjoittajilta suunnitelmaa terveyshaittaa aiheuttavien epäkohtien estämiseksi ja poistamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa omavalvontasuunnitelmaa, jossa toiminnanharjoittaja kartoittaa kaikki elintarvikehygieeniset riskit, arvioi niiden toteutumisen todennäköisyyden sekä laatii suunnitelman, jolla estetään ja valvotaan näiden riskien toteutumista. Suunnitelmaan sisältyvät ehkäisevät menetelmät ovat työohjeisiin ja toimintatapoihin tai henkilökunnan terveydenseurantaan ja koulutukseen liittyviä menettelyjä.
Tärkeänä elementtinä lopputuotteiden laadun varmistamisessa on säännöllinen pintapuhtauden valvonta. Jos tuotantotilojen pintoja ei saada pidettyä puhtaina, on vain ajan kysymys, koska mikrobien määrä kasvaa niin suureksi, että tuotteiden mikrobiologinen laatu heikkenee. Pintapuhtauden valvontaan voidaan käyttää useita menetelmiä. Seuraavassa on kuvattu kolme toimintaperiaatteeltaan ja nopeudeltaan erilaista mittausmenetelmää.
Net:foodlab Oy:llä on monta eritasoista menetelmää pintapuhtauden seurantaan. Voit tutustua niihin näistä linkeistä: